GRUP N8 Ieper-Veurne GESCHORST

Persbericht Geen Streep door de Westhoek - 21/12/2013

Op 20 december 2013 heeft de Raad van State in arrest nr 225.927 het GRUP

N8 “wegverbinding Ieper-Veurne” geschorst.

(zie hiervoor http://www.raadvanstate.be/?page=news&lang=nl&newsitem=180)

De verzoekschriften tot vernietiging en voorafgaande schorsing van het GRUP N8 “wegverbinding

Ieper-Veurne” waren ingediend onder impuls van het Platform Geen Streep door de Westhoek.

Voor het Platform was het onvermijdelijk geworden om deze juridische acties te ondernemen.

Immers na meer dan 10 jaar actievoeren en mobiliseren tegen de plannen van de Vlaamse Regering

en na een even lange periode van goed onderbouwde technische argumentatie door het Platform

voor een beter, sneller en goedkoper alternatief , bleef de Vlaamse Regering koppig maar zonder

grond vasthouden aan haar keuze.

Op 31 oktober 2013 toonde de Westhoek nog zijn veerkracht door massaal op straat te komen in een

fakkeltocht tegen het GRUP N8. Wie had gehoopt dat het protest en de actiebereidheid na de

goedkeuring van het GRUP in juni 2013 wel zou stoppen, was er aan voor de moeite.

Het verheugt ons dat de Raad van State op voorspelbare gronden het GRUP N8 heeft geschorst in

afwachting van de vernietiging. Immers de Raad van State stelt dat de Vlaamse Regering haar keuze

niet of onvoldoende heeft gemotiveerd. De Vlaamse Regering is uitgegaan van een politiek akkoord

en heeft daarvoor bewust rapporten en adviezen van door haar aangestelde studiebureaus en van

eigen adviesraden (oa SARO) genegeerd in de loop van de MER en GRUP-procedure.

Nu het GRUP N8 van de baan is, hoopt het Platform dat de Vlaamse Regering een bezinningsperiode

in acht neemt en vervolgens overgaat tot een beperkte herinrichting van de N8 tussen Ieper en

Veurne, zonder nodeloze en schadelijke omleidingswegen of zonder een 42 meter brede streep te

trekken door de Westhoek.

Het is pijnlijk te moeten vaststellen dat een hele regio jarenlang werd gegijzeld door de

kortzichtigheid van enkele politici. Het gebrek aan moed om hiertegen in te gaan van verschillende

andere politici heeft er dan weer voor gezorgd dat vele mensen in onzekerheid hebben moeten

leven, dat mensen ziek zijn geworden en dat al veel belastingsgeld nutteloos werd uitgegeven terwijl

op het terrein niets veranderde. Het Platform hoopt dat aan deze periode nu een einde komt.

Het grote succes van de fakkeltocht op 31 oktober bewees nog maar eens hoe sterk het verlangen in

de Westhoek leeft naar een realistische, snelle en betaalbare oplossing voor de beperkte

verkeersproblemen op de N8. Een dergelijke aanpak is haalbaar en versterkt net de economische

speerpunten van de regio, zijnde landbouw, KMO-weefsel, Open Ruimte, plattelandstoerisme en

WOI-beleving. Het geschorste GRUP N8 had de doodsteek betekend voor veel van die troeven.

Namens het Platform Geen Streep door de Westhoek

Frank De Poortere - woordvoerder